Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

2008 Yılı Faaliyet Raporu
17-04-2009

SUNUş


Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içerisinde, Sivasın önceliklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin bir şekilde kullanmaya özen gösterip, 2008 yılını Sivas için güzel çalışmalara imza atarak geride bırakmış bulunuyoruz.


5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine göre; Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca, yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans göstergelerine göre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gösterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu doğrultuda hazırlamış olduğumuz 2008 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yönetim sistemi, temel politikalar ve öncelikler, 2008 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve önemli projelere ait bilgilerle, mali bilgileri kapsamaktadır.


Yerel yönetimlerin etkinliğinin artırıldığı bu dönemde idaremiz;  halkın mahalli müşterek niteliğe haiz yatırım hizmetlerine öncelik vermekte ve merkezi idarenin görevlerine katkı bağlamında merkezi idarenin ulaşamadığı en ücra köylere dahi hizmetlerin en rasyonel şekilde ulaşmasına gayret göstermektedir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, kanunların çerçevelediği şekilde mali durumumuz, hizmetin aciliyeti, mevcut altyapı potansiyeli gibi kriterlere dikkat ederek çalışmalarımıza yön vermekteyiz.


2008 yılında özellikle kırsal altyapı hizmetlerinde ilimizin gelişimi adına oldukça önemli çalışmalar yapılmıştır. Yol ve Ulaşım hizmetleri kapsamında yapılan toplam 232 km. asfalt çalışması ile 2003 yılında %15ler seviyesinde olan asfaltlı yol oranı 2008 yılı sonunda %27lere çıkmıştır. Yıl içerisinde 221 km. stabilize kaplama, 116 km. onarım çalışması 6 adet köprü inşaatı bitirilmiş ve 45 adet menfez inşaatı tamamlanarak köy yollarında ki ulaşım standardı yükseltilmiştir. Yine 2008 yılı içerisinde 59 adet içme suyu inşaatı tamamlanarak 2003 yılında %70lerde olan şebekeli köy ve mezra adedi 2008 yılı sonu itibarı  %88lere ulaşmıştır. 2008 yılında yapılan 27 adet kanalizasyon inşaatı sayesinde de 2003 yılında %11 seviyesinde olan kanalizasyonlu köy sayısı 2008 yılı sonunda %36 seviyesine çıkmıştır. Oldukça geniş bir alana sahip olan Sivas ilinin toplam 1.216.707 hektar tarım alanı mevcut olup bunun 310.000 hektarı sulanabilir arazidir. Tarımın Sivasın gelişiminde ki öneminin bilincinde olarak tarımsal sulama hizmetleri kapsamında 2008 yılı içerisinde bitirilen 11 adet sulama tesisi ile 191 ha. alan daha sulu ziraata açılmıştır. Amacımız içme suyu ve kanalizasyonu olmayan hiçbir yerleşim yerinin kalmaması olup, Sivasın en ücra köşesinde yaşayan insanlarımızın yaşanabilir, sağlıklı, ulaşım problemleri olmadan huzur ve refah içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleridir. Yapılan kırsal altyapı çalışmalarımızda 2005 yılından bu yana KÖYDESten ilimize tahsis edilen toplam 94.551.186 TL. ödenek faaliyetlerimize ivme kazandırmıştır.


2009 yılı çalışma döneminde de, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda ve kurum personelimizin özverili çalışmaları ile İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum.


5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 39. maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince hazırlanan 2008 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu İl Genel Meclisimize sunar, yeni çalışma döneminde başarılar dilerim.


                                                                                         Veysel DALMAZ


                                                                                                  Vali

 

© 2009 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]