Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

Misyon ve Vizyonumuz
10-04-2017


 Misyonumuz


Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimseyen çağdaş bir yerel yönetimcilik anlayışı içinde; hizmetlerin belli bir plan dahilinde ve kaynakların daha etkin ve verimli kullanılarak Sivas\'ı Kültür ve Bilim Merkezi, Üreten, Yaşam kalitesinin arttığı, İç Anadolu Bölgesinin cazibe merkezi olan yeşil bir il yapmak, Sivas İl Özel İdaresinin Misyonudur.


Vizyonumuz
Sivas\'ta yaşayan insanların, çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuştuğu, hizmetlerin daha süratli, kaliteli ve ekonomik olarak yerine getirilebildiği, sürekli gelişen ve değişen bir yönetim anlayışı ile kültürel, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişmesini tamamlamış Sivas\'ı dünyada tanınan, bölgesinde cazibe merkezi olan bir il yapmak Sivas İl Özel İdaresinin Vizyonudur.


Temel İlke ve Değerlerimiz

Stratejik yatırım planında öngörülen yatırım ve hizmetlerin belirlenmesinde, planlanmasında, uygulanmasında ve desteklenmesinde katılımcılık ilkesine bağlı kalmak, kamusal yatırımlarda mevzuatlara ve tasarruf tedbirlerine uymak, kamusal kaynakların etkin ve verimli kullanılmasına özen göstermek, İlçelerin, beldelerin ve köylerin her türlü yatırım ve hizmet ihtiyacı giderilmek suretiyle bu alanlarda işsizlik ve göçün önüne geçecek yatırım ve hizmetlere öncelik vermek, kamusal bilgilendirme yapılarak yatırım ve hizmetlerde şeffaflık sağlamak, İl Özel İdaresi kaynakları ile yalnızca fiziki nitelikli yatırımlar değil hizmet sunumunun kalitesini artıracak yatırımların desteklenmesi, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kamusal yatırımlara daha fazla ağırlık vermek, kamusal kaynakların kullanılmasında, planlanmasında, uygulanmasında ve denetlenmesinde teknoloji kullanım düzeyini geliştirmek Sivas İl Özel İdaresinin temel ilke ve değerlerini oluşturmaktadır.

Temel Politikamız —Eğitim Hizmetlerinde; ikili ve taşımalı eğitimin en aza indirilmesi, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, yurt ve pansiyonların yaygınlaştırılması ve iyileştirilmesi, kentsel alanlarda sıkışan ve yetersiz hale gelen okulların yeni alanlara taşınması, eğitimin kalitesini arttırıcı ve ilin ülke genelindeki başarı düzeyini yükseltecek projeler, eğitim kurumlarının depremlere dayanıklılığı, okullaşma oranlarının yükseltilmesi, çağın gereklerine uygun yeni okulların yapılması, eğitimde teknoloji kullanım düzeyinin yükseltilmesi sağlanacaktır. —Sağlık Hizmetlerinde; koruyucu sağlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, bu amaçla sağlık ocaklarının arttırılması, mevcut sağlık ocaklarının fiziki alt yapılarının iyileştirilmesi, tıbbi donanım yönünden güçlendirilmesi, mobil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, hastanelerin modernizasyonu, sağlık hizmetlerini etkili, kaliteli verimli kılacak her türlü uygulama projesi, teknoloji düzeyini arttıracak araç-gereç ve donanım alımları, desteklenecektir.—Sosyal Hizmetlerde; sosyal hizmetler toplumun her kesimini kapsayan bir hizmet alanı olarak değerlendirilecektir. Başta engelliler, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklar, yaşlılar olmak üzere sosyal hizmetlerde fiziki alt yapıyı geliştirecek ve güçlendirecek yatırımlara öncelik tanınacaktır.

—Gençlik ve Spor Hizmetlerinde; gençlere ve halka yönelik sportif ve sosyal nitelikli tesislerin geliştirilmesi, alt yapıların iyileştirilmesi, özellikle ilçelerdeki ve beldelerdeki spor tesislerinin arttırılması, gençlik merkezlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır.

—Kültür ve Turizm Hizmetlerinde; il genelinde bulunan bütün somut ve soyut kültür mirasının korunması, onarılması ve değerlendirilmesi, kültür ve turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik çalışmalar, kültürel envanter çalışmaları, kültürel nitelikli uygulama projeleri, araştırma-geliştirme projeleri desteklenecektir. —Çevre ve Orman Hizmetlerinde; il merkezi ve ilçelerde ağaçlandırma çalışmaları, çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi, atık su ve katı atık projelerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.

—Tarım Hizmetlerinde; ilin bitkisel ve hayvansal üretiminde topyekûn verim artışı ve ürün çeşitliliği artışı sağlayacak tarımsal projeler, tarımsal potansiyelin tespiti ve tanıtımına yönelik çalışmalar, tarım sektörü ile ilgili araştırma geliştirme projeleri yapılacaktır.

—Kırsal Altyapı Projelerinde; kırsal alanda nüfus büyüklükleri, arazi koşulları ve tarımsal üretim kapasiteleri vb kriterlere uygun olarak yatırım planlaması yapılacaktır. Köy yollarında karayolu ağı ile uyumlu olarak oluşturulacak kırsal kara yolu ağı öncelilerine göre yeni asfalt yapımı, mevcutların onarımı, tüm yerleşim yerlerinde kapalı şebeke yapımı, tarımsal sulama çalışmaları, kanalizasyon yapımı, kırsal alanda düzenli yerleşmeye ve toplulaştırmayı sağlayacak yatırımlara öncellik verilecektir.

—Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Programı Kapsamında; kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik projelere öncelik verilecektir. Bu konudaki kamu kuruluşlarındaki fiziki düzenlemeleri, teknolojik alt yapı geliştirme çalışmalarını içeren yatırımlar yapılacaktır.

—Bilgi Teknolojisi ve ARGE Yatırımlarında; bilgi toplumuna geçiş sürecinin hızlandırılması ekonomide etkinliğin ve verimliliğin arttırılması ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapının oluşturulmasını sağlamak üzere bilgi ve iletişim teknolojisi yatırımlarına öncelik verilecektir.

—İstihdamın Geliştirilmesinde; kırsal ve kentsel alanların üretim gücünü ve düzeyini arttıracak nitelikteki projeler, kırsal ve kentsel alanda iş gücünün eğitilmesi, işe kavuşturulması, el sanatlarının teşvikine yönelik projeler desteklenecektir.

—Afetlere Hazırlıklı Olunması Kapsamında; il genelinde her türlü afete karşı direnci arttırmak, hazır olunmasını sağlamak, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının etkinliğini sağlamaya yönelik projeler desteklenecektir.

—Diğer Yatırımlar Kapsamında; yukarıda belirlenen sektörel öncelikler dışında ilin genel güvenlik ve esenliğini ilgilendiren projeler desteklenecektir.
 

© 2017 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]