Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

2006 Yılı Faaliyet Raporu
09-04-2007

SUNUş

           

            Sürekli ilerlemeyi ve gelişmeyi temel ilke olarak benimsediğimiz, çağdaş bir yerel yÖnetimcilik anlayışı içerisinde, İl’imizin Önceliklerini gÖz Önünde bulundurarak hizmetlerimizi belli bir plan dahilinde gerçekleştirip, sahip olduğumuz kaynakları verimli ve etkin kullanmaya çalışarak 2006 yılı çalışma sezonunu geride bırakmış bulunuyoruz.

 

            5018 sayılı Kamu Mali YÖnetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesinde Kamu İdarelerinin stratejik planlama ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans gÖstergelerine gÖre, hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayacak ve idarenin faaliyet sonuçlarını gÖsterecek şekilde faaliyet raporu hazırlamaları hükme bağlanmıştır.

 

            Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en Önemli unsurlarından biri olup aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir.

 

            Bu ilke ve anlayışa uygun olarak hazırlanan 2006 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporu; İl Özel İdaresinin misyonu, vizyonu, teşkilat yapısı, insan kaynakları ve fiziki kaynakları, bilişim sistemi, yÖnetim ve iç kontrol sistemi, temel politikalar ve Öncelikler, 2006 yılında yürütülen yatırım hizmetleri ve Önemli projelere ait bilgilerle mali bilgileri kapsamaktadır.

 

            2007 çalışma dÖneminde, Meclisimizce alınacak kararlar doğrultusunda, İlimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunacak hizmetler yapacağımıza inanıyorum.

 

            5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 39. maddesi gereğince hazırlanan 2006 Yılı Sivas İl Özel İdaresi Faaliyet Raporunu Genel Meclisimize arz eder, yeni çalışma dÖneminde başarılar dilerim.

                                                                                                                       Veysel DALMAZ

                                                                                                                                 Vali
 

© 2007 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]