Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Web Sitesi http://www.sivasilozelidaresi.gov.tr
Bu dokman [ ] adresinden alnmtr.

2012 Yılı Faaliyet Raporu
18-03-2013

 Geleceği öngören stratejik yönetimin öne çıkmasıyla, kamu hizmetlerinin sunumunda mahalli idarelere daha çok görev ve sorumluluk yüklenmiştir. Yeni yapılanma sürecinde performans esaslı bütçeleme sistemi, kamu idarelerinin ana fonksiyonları ve bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin, belirlenmesini, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini, kullanılmasını, performans ölçümü yapılarak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşıp, ulaşılmadığının değerlendirilmesi ve sonuçlarının raporlanması amaçlanmaktadır. Performans esaslı bütçelemenin temel unsurları performans programı, stratejik plan ve faaliyet raporudur.    Faaliyet raporu, genel anlamda idarenin harcama yetkisi verdiği ve ödenek kullandırdığı harcama yetkililerine ait faaliyetlerin bileşkesi olarak mali tablolar ve performans ölçütlerini, idarenin geleceğe dönük öngörülerini ortaya koyan ve 2012 yılı için faaliyet analizi yapan, hem de İl Özel İdaresinin mevcut durumu ile ileriye yönelik hizmet kalitesi ve alanını daha da artıracak konulara da yer veren önemli bir çalışmadır.

    Sivas İl Özel İdaresinin 2012 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar ve yürüttüğü projeler hakkındaki bilgilerin kamuoyuna duyurulması İl Özel İdaresinin daha iyi tanıtılması ve kamu sektöründeki rolünün daha iyi kavranması açısından da yararlı olacaktır. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu\'nun 39. Maddesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu\'nun 41. Maddesine uygun olarak hazırlanan hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlama noktasında önemli bir role sahip olan hedeflere ulaşmada, etkinlik, verimlilik ve ölçülebilirlik esaslarına göre hazırlanan 2012 yılı faaliyet raporunun başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere, bu raporun hazırlanmasında ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen birim yöneticileri ve personelimize teşekkür eder, bu çalışmanın gelecek yıllara da ışık tutmasını temenni ederim.


Zübeyir KEMELEK

Vali

2012 Yılı Faaliyet Raporunu İndir

 

© 2013 Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği  [ ]