Ana Sayfa
 Teşkilat
 İl Genel Meclisi
 Stratejik Plan
 Yatırım Programı
 Faaliyet Raporları
 Sivas 2023
 Performans Programı
 KÖYDES
 İnsan Hakları
 İhaleler
 Doğrudan Temin Duyuru
 Haberler
 Bilgi Edinme
 Kurumsal Mali Durum
 Bütçe
 Sıcak Çermik
 Etik Kurulu
 Ruhsat Hizmetleri
 Yapı Ruhsatı Hizmetleri
 İmar Hizmetleri
 İç Denetim
 Linkler
 Maaş Bilgi Sistemi
 İş Sağlığı ve Güvenliği
 webmailsitede Web'de

 

  


Sıkça Sorulan Sorular

Soru 1: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Nedir?

Yetkili idareler tarafından 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için Yetkili İdareler tarafından  verilen izindir.

Soru 2: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin  Yönetmeliğin Kapsamı Nedir?

Sıhhî ve gayrisıhhî işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Soru 3: Sıhhi Müessese Nedir?

Gayrisıhhî müesseseler dışında kalan her türlü işyerleridir.

Soru 4: Sıhhi Müesseseler nelerdir ?

Sıhhi müesseselerin sınıf ve özelliklerine göre aranacak nitelikler, 10/08/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te açıklanmıştır. Et ve Balık Ürünlerinin Satıldığı Yerler Bakkal, Market, Şarküteri, Kuruyemişçi, Büfe, Manav, Kantin ve Ekmek Bayileri vb.

Soru 4: umuma açık istirahat ve eğlence yerleri nelerdir ?

Otel,motel,pansiyon,kamping ve benzeri konaklama yerleri

Gazino,pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, vb. benzeri içkili yerler,

Sinama,kahvehane, kırahathane,

İnternet salonları, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerler,

Soru 5:  İş yeri açma ve Çalıştırma Ruhsatlarını Verecek Yetkili Merciler Kimlerdir?

            Belediye sınırları ve mücavir alanlar dışı ile kanunlarda münhasıran il özel idaresine yetki verilen hususlarda il özel idaresi; büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu konularda büyükşehir belediyesi, bunların dışında kalan hususlarda büyükşehir ilçe veya ilk kademe belediyesi; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediyeyi ve organize sanayi bölgesi sınırları içinde organize sanayi bölgesi tüzel kişiliği yetkilidir.

            Ayrıca Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek. İl Özel İdare Kanununun 7 ( g ) maddesi gereğince  İl Özel İdare yetkilidir.

Soru 6: Gayri sıhhî Müessese Nedir?

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseselerdir.

Soru 7: Kaç türlü Gayri Sıhhi Müessese vardır ?

1.Sinif Gayri Sihhi Müesseseler (Örn; Çimento fabrikasi, Seker fabrikasi, enerji santrali v.b.)

2.Sinif Gayri Sihhi Müesseseler (Örn; Akaryakit ve LPG Istasyonu, mermer ocaklari v.b.)

3.Sinif Gayri Sihhi Müesseseler (Örn; Ekmek firini, süt toplama yeri, un degirmeni v.b.)

Soru 8: I. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerleridir.

Soru9: II. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerden mutlaka uzaklaştırılması gerekmemekle beraber izin verilmeden önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat oluşması için inceleme yapılması gereken işyerleridir.

Soru 10:  III. Sınıf Gayri Sıhhi Müessese Nedir?

Meskenlerin yanında açılabilmekle beraber yalnız sıhhî nezarete tabi tutulması  gereken işyerleridir.

Soru 11: Gayrisıhhî Müesseselerin Sınıf Tayini ve İzinlerinin Verilmesi Neye Göre Yapılır?

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete'de (Değişik R.G.:13.04.2007/26492) yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve EK: A ve EK:B ve EK: C listelerine göre tespit ve tayin yapılır.

Soru 12: İnceleme Kurulu Nedir?

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme veya açılma izni amacıyla inceleme yapan kuruldur.

Soru 13: Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni Nedir?

Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, ilgilinin başvurusundan itibaren en geç yedi gün içinde tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3'teki yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu, ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilen izindir.

Soru 14: Deneme İzni Nedir?

Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir.

Soru 15: İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Çalışılabilir Mi?

Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır.

Soru 16 : İşletmecinin Değişmesi ve İşyerinin Naklinde İzlenecek Yol Nedir?

Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla işyerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenir.  İşyerine yeni ortak alınması veya ortaklardan birinin ayrılması durumunda yeni ruhsat düzenlenmez. İşyerinin başka bir adrese nakledilmesi halinde yeniden ruhsatlandırılması esastır. Mahalle, cadde, sokak ve benzeri yerlerin isim veya numaralarının değişmesi nedeniyle aynı işyeri için yeni ruhsat düzenlenmez. Ruhsatta yer alan bilgiler güncellenir. İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.

Soru 17: Birden Fazla Faaliyet Konusu Bulunan İşyerleri İzlenecek Yol Nedir?

Adresi ve işleticisi aynı olan ve birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat düzenlenir. Talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir.

Aynı adreste bulunsa bile ana faaliyet konusu veya işletmecisi farklı olan işyerlerine ayrı ayrı ruhsat düzenlenir.

İşyerlerinin depo olarak kullandıkları yerler, işyeri açma ve çalışma ruhsatında gösterilir.

Soru 18: Maden Arama Ruhsatı nereden alınır?

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınır.

Soru 19: İşyeri Kurma İzni nereden alınır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl Bölge Müdürlüğü'nden alınır.

Soru 20:İşletme Belgesi nereden alınır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İl alınır.

Soru 21: Çevre İzni Belgesi nereden alınır?

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınır.Sayfa Başı