* Sivas İl Özel İdaresi Memur Personelinin Atama ve Yer Değiştirmesine Dair Yönetmelik
* Sivas İl Özel İdaresi İşçi Personelinin Atama ve Yer Değiştirmesine Dair Yönetmelik
* Sivas İl Özel İdaresi Disiplin Amirleri Yönetmeliği
* Sivas İl Özel İdaresi Performans Değerlendirme Kriterleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
* Sivas İl Özel İdaresi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
* Sivas İl Özel İdaresi Görev Yetki ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
* Sivas İl Özel İdaresi Kırsal Altyapı Çalışmaları Yönetmelikleri
* Sivas İl Özel İdaresi İcra Takip Haciz ve Satış Servisi Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
Kanalizasyon ve Atık Su Tesisleri Bakım Onarım Yönetmeliği
Kilitli Parke Yapım,  Bakım  ve  Onarım Yönetmeliği
Köy İçme Suyu Tesisleri İsletme Bakım Onarım Yönetmeliği
Köylere Kilitli Parke Taşı Yapılması İle İlgili Yönetmelik
Köy Yolları Yönetmeliği
 
Sivas İli İçmesuyu Kaynaklarının Ticari Amaçla Kiralanması ve Denetimine İlişkin Yönetmelik

Yönetmelikler

       Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği
        Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik
        Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
        Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
        Dernek, Vakıf ve Birliklere Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
        Elektrik Enerjisi Üretimine Yönelik Jeotermal Kaynak Alanlarının Kullanımına Dair Yönetmelik
        İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
        İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik
        İl Genel Meclisi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
        İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
        İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
        İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
        Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
        Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
        Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
        Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
        Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
        Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik
        Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik
        Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği
        Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
        Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
        Taşınır Mal Yönetmeliği
        Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Paylarına Dair Yönetmelik
        Terör ve Terörle Müc. Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Yönetmelik
        Yapılarda Özürlülerin Kul. Yön. Proje Tadili Kom. Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik
        Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği